Hai bên cùng phối hợp trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.