Hai bên thống nhất duy trì mối quan hệ thân tình, chủ trương hợp tác lĩnh vực đào tạo trong tương lai.