JICA giúp bảo vệ môi trường nước trong lưu vực sông

04/Thg4/2018 15:12:29

Hội thảo khởi động Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước của lưu vực sông JICA được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 3 với sự có mặt của các quan chức cấp cao từ Bộ TNMT, các tỉnh tham gia, Văn phòng JICA Việt Nam và đại diện các tổ chức có liên quan
Nhằm nâng cao năng lực của chính quyền trung ương và địa phương trong việc quản lý và điều phối bảo vệ môi trường nước ở các tỉnh mục tiêu của Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên trong lưu vực sông Cầu và thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tau trong lưu vực sông Đồng, Dự án sẽ tính toán công suất tải ô nhiễm trong khu vực sẽ được sử dụng làm cơ sở cho các tỉnh phối hợp các hoạt động quản lý môi trường nước nói riêng và phát triển chung nói chung và cải thiện cơ chế phối hợp quản lý môi trường nước cấp lưu vực sông (RBWEM) giữa các tỉnh liên quan .. Đây được xem là những thách thức không chỉ về phương pháp khoa học mà còn cân bằng sự khác biệt trong các ưu tiên phát triển giữa những người cùng chia sẻ cùng dòng sông.
Kết quả là những người thụ hưởng trực tiếp là MONRE và DONRE trong khi cộng đồng, bao gồm cả doanh nghiệp, sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng chất lượng nước được cải thiện thông qua việc kiểm soát tốt hơn môi trường nước trong các con sông liên tỉnh.
Luật Bảo vệ Môi trường mới năm 2014 và Luật Tài nguyên Nước năm 2012 đòi hỏi phải thực thi thêm về quản lý nước vùng lưu vực sông; đồng thời hoạt động của hai Uỷ ban Bảo vệ Môi trường hiện tại lưu vực sông Cầu và lưu vực sông Đồng Nai cũng như các phòng ban về bảo vệ môi trường lưu vực sông đã cho thấy nhu cầu mạnh mẽ về tăng cường năng lực của họ. Ở cấp tỉnh, ô nhiễm nước sông vẫn là một trong những thách thức lớn nhất trong khi nhu cầu sử dụng nước sông đang gia tăng đáng kể. Hơn nữa, ô nhiễm trong các con sông liên tỉnh vượt xa năng lực của một tỉnh trong khi cơ chế hợp tác / phối hợp không phải lúc nào cũng đúng và có thể thực hiện được. Trong bối cảnh này, MONRE cần phải chủ động cải tiến và phát triển cơ chế hợp tác / điều phối không chỉ giữa các tỉnh mà còn giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương.
Bối cảnh này, Bộ Tài nguyên và Môi trường và JICA phối hợp với các tỉnh mục tiêu và thành phố cùng thực hiện dự án với mục đích xây dựng và thể chế hoá các chính sách phù hợp theo nhiệm vụ của MONRE cũng như tăng cường năng lực thực hiện của các DONRE mục tiêu về RBWEM thông qua việc thực hiện các hoạt động của dự án thí điểm .