Giới thiệu VJDI

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Nhật Bản (VJDI)

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Nhật Bản

Sơ đồ tổ chức & Mô hình

Sơ đồ tổ chức và mô hình hoạt động

Sơ đồ tổ chức, mô hình hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Nhật Bản.